Our Alumni List

Raj Kumar Shrestha

Raj Kumar Shrestha

2055 Teacher Panauti Municipality,Kavrepalanchok
Anisha Khatri

Anisha Khatri

2077 Student Panauti Municipality,Kavrepalanchok
Sajani Thapa

Sajani Thapa

2061 Teacher Panauti Municipality,Kavrepalanchok
Laxmi Thapa

Laxmi Thapa

2061 Teacher Panauti Municipality,Kavrepalanchok
Mausham Banjara

Mausham Banjara

2073 Student Panauti Municipality,Kavrepalanchok